Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop www.vely.cz


1. PŘEDMĚT
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího - společnosti:

Vely Care s. r. o.
sídlo: 082 05 Šarišské Bohdanovce 166, Slovensko
IČO: 53 309 090
IČ DPH: SK2121328660
zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Prešov, Oddíl: Sro, vložka číslo 40980/P
tel.: +420 722 601 782
e-mail: info@vely.cz
(dále jen jako „společnost)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č.j. 40980/P

při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, přes e-shop umístěný na internetové stránce www.vely.cz

1.2 Kontrolním orgánem společnosti je:
- Slovenská obchodní inspekce:
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovensko
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě společnost dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen „kupní smlouva“) dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy a přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany společnosti.

2.2. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka objednavatele adresovaná společnosti (dále jen „objednávka“). Objednávku lze provést prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu nebo bez registrace vyplněním objednávkového formuláře/fakturačních údajů na internetové stránce www.vely.cz a jeho odesláním přes e-shop.

2.3. Objednávka obsahuje mimo jiné:
a) prohlášení potvrzující, že se kupující seznámil s těmito VOP (včetně podmínek odstoupení od smlouvy, alternativního řešení sporů a reklamačního řádu), které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a plně s nimi souhlasí,
b) prohlášení o tom, že se kupující seznámil se zásadami ochrany osobních údajů.

2.4. Potvrzením objednávky je přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Potvrzení objednávky je včasné písemné prohlášení společnosti adresované kupujícímu ve formě e-mailu, ve kterém společnost potvrzuje, že objednávku kupujícího přijímá. Potvrzení objednávky nabývá účinnosti okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

2.5. Kupní smlouva je uzavřená okamžikem, kdy potvrzení objednávky nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Předmětem uzavřené kupní smlouvy je závazek společnosti dodat kupujícímu objednané zboží do určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v dohodnutém čase a místě převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravné.

2.6. Jakákoliv změna objednávky po uzavření kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a společnosti.


3. KUPNÍ CENA
3.1. Kupní cena za objednané zboží je uvedená v aktuální nabídce, v objednávce, jakož i v potvrzení objednávky. Kupní cena vždy zahrnuje DPH a je stanovena v měně Euro.

3.2. Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu společnosti do místa dodání, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu přepravy zboží do místa dodání, které si kupující zvolil.

3.3. Po uzavření kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu společnosti, a to jedním z následujících způsobů, z nichž je kupující oprávněný vybrat si při objednávání zboží:
a. V hotovosti při osobním převzetí
b. Platba na dobírku (kurýrovi)
c. Převodem na účet

3.4. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněný momentem:
- předání kupní ceny při osobním převzetí,
- předání kupní ceny kurýrovi,
- připsáním peněžních prostředků (kupní ceny) na účet společnosti.

3.5. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

3.6. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.


4. ČAS DODÁNÍ
4.1. Dodací lhůta, ve které je společnost povinná dodat kupujícímu zboží, je závislá na dostupnosti zboží na skladě společnosti nebo u dodavatelů.

4.2. S různými způsoby dodání zboží, resp. jeho přepravy do místa dodání se spojují odlišné dodací lhůty.

4.3. V případě, pokud společnost zjistí, že zboží z objednávky je nedostupné navzdory tomu, že dodavatel poskytl jinou informaci o dostupnosti, společnost ihned informuje zákazníka a nabídne možnost rozdělit, případně zrušit objednávku. Pokud byla objednávka uhrazená, společnost vrátí peníze za vyprodaný produkt zákazníkovi.

5. MÍSTO DODÁNÍ
5.1. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako adresu a/nebo místo dodání, a společnost ji jako místo dodání v potvrzení objednávky potvrdila.

5.2. Místem dodání může být i obchodní prostor společnosti Vely Care s. r. o., který se nachází na adrese: Zbrojničná 10-A, Košice, 040 01.

6. ZPŮSOB PŘEPRAVY ZBOŽÍ DO MÍSTA DODÁNÍ
5.1. Způsoby přepravy zboží do místa dodání jsou:
a. Přeprava kurýrem
b. Osobní odběr

5.2. Informace o ceně přepravy a obvyklém čase trvání přepravy do místa dodání je vždy uvedená u konkrétního druhu přepravy zboží.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1. Závazek společnosti dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. Dodání a převzetí zboží je kupující povinen písemně potvrdit způsobem, který určí kurýrní služba. Při volbě platby dobírkou ve smyslu bodu 3.3. těchto VOP, kupující zaplatí kupní cenu přímo přepravci/kurýrní společnosti. Uvedená služba může být zpoplatněná, o této skutečnosti a přesné výši poplatku bude kupující informovaný ještě před závazným potvrzením objednávky. Po řádném doručení zboží kupující obdrží účetní doklad - fakturu, který zároveň slouží jako záruční list.

7.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

7.3. Závazek společnosti dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že společnost byla připravená předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase, resp. pokud mu v něm umožní převzetí zboží a kupující zboží nepřevzal z jiných důvodů, než jsou důvody na straně společnosti.

7.4. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí společnosti zpět, je společnost oprávněná odstoupit od kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Dokud nebyla objednávka objednateli expedovaná, může objednatel objednávku odvolat prostřednictvím e-mailu. V případě odvolání objednávky společnost neúčtuje žádné penále ani jiné poplatky.

8.2. Ve smyslu zákona 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o prodeji zboží na dálku“) je kupující, který je spotřebitelem, oprávněný bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím nebo pověřenou osobou.

5.3. V odvolání objednávky jakož i odstoupení od smlouvy je třeba uvést jméno a příjmení, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného zboží, jakož i číslo účtu pro účely vrácení platby. Pro zachování právní jistoty a prokazatelnost odvolání objednávky, resp. odstoupení od smlouvy, společnost doporučuje, aby kupující odvolání objednávky, resp. odstoupení od smlouvy zaslal v listinné podobě poštou na adresu: 082 05 Šarišské Bohdanovce 166, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@vely.cz

8.3. V případě odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty je společnost povinná zaslat kupujícímu e-mail potvrzující přijetí odstoupení od smlouvy.

8.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.5. Po odstoupení od smlouvy je společnost povinná:
a. převzít zboží zpět od kupujícího, přičemž kupující je povinen zaslat zboží na adresu: 082 05 Šarišské Bohdanovce 166. Doporučuje se zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží neposílejte dobírkou, protože dobírku společnost nepřevezme. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele.
b. vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

8.6. Společnost si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do momentu vrácení zboží kupujícím, příp. prokázání zaslání zboží společnosti. V případě vrácení poškozeného zboží a/nebo zboží, jehož hodnota je snížená v důsledku takového zacházení, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, společnost vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka společnosti na náhradu škody zanikne započtením oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cenu, resp. její zbytek po snížení o náhradu škody, vrátí společnost kupujícímu stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

8.7. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat společnosti. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady na vrácení zboží společnosti nese kupující.

8.8. V souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z.Z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
a) poskytnutí služby, pokud se jejím poskytováním začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím,
g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřené během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

8.9. Společnost je oprávněná odstoupit od kupní smlouvy zejména z následujících důvodů
a) pokud kupující nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než jsou důvody na straně společnosti,
b) pokud kupující nepřevezme objednané zboží při osobním odběru
c) jestliže i přes veškeré úsilí společnosti, které lze od ní požadovat, není společnost schopna dodat zboží, zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodané, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech společnosti jinak ho pořídit,
d) pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou společnost zboží nakupuje.

8.10. Odstoupení společnosti od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu s tím, že pro odstoupení postačuje doručení odstoupení od smlouvy ve formě e-mailu.

8.11. Odstoupení společnosti od smlouvy se však nedotýká nároku společnosti na náhradu škody spočívající zejména v nákladech vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží kupujícímu.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(link)

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

10.2. Nedílnou součástí těchto VOP je:
a) Ochrana osobních údajů
b) Reklamační řád
c) Informace o možnosti alternativního řešení sporů
d) Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

10.3. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.vely.cz

10.4. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

10.5. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a/nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

10.6. V případě, pokud kupující není spotřebitel, ale např. podnikatel nebo obchodní společnost, na tento právní vztah se použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, přičemž v tom případě se ustanovení zajišťující ochranu spotřebitele neaplikují.

Vydané dne: 1.11.2021
Vely Care s. r. o.