REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Společnost Vely Care s. r. o. odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím, resp. za vady které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

2. Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručované kupujícímu kurýrní službou, začíná záruční doba běžet od převzetí zboží od kurýra. U potravin, kde je uvedené datum minimální trvanlivosti, je záruční doba platná do tohoto data.

3. Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží nebo služby. Zboží zakoupené přes E-shop: www.vely.cz je kupující oprávněný reklamovat na následující adrese: 082 05 Šarišské Bohdanovce 166, Slovensko.

4. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující povinen společnosti odeslat také originál účetního dokladu o koupi reklamovaného zboží, jakož i popsat důvod reklamace. V popisu důvodu reklamace je kupující povinen konkrétně a srozumitelně vymezit reklamované skutečnosti, práva, které vůči společnosti z odpovědnosti za vady uplatňuje, jakož i kontakt pro účely komunikace. Reklamované zboží zasílá kupující společnosti na vlastní náklady a rizika.

5. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, pokud se výše uvedeným způsobem neuplatnily v záruční době. Kupující může reklamovat pouze vadné (nesprávné, poškozené) zboží. Kupující je povinen zkontrolovat si zboží bezprostředně po obdržení zásilky.

6. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Společnost je oprávněná vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné. V případě, že dojde k výměně zboží, začne běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží.

7. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, pokud tím společnosti nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

8. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, která však nebrání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

9. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na kupujícím, které z těchto práv uplatní. Jakmile s však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

10. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud dojde k ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím.

11. O přijetí reklamace je společnost povinná vydat kupujícímu potvrzení. Potvrzením o přijetí reklamace se rozumí zejména kopie reklamačního protokolu se záznamem o přijetí reklamace nebo kupujícímu adresovaná zpráva obsahující písemné vyrozumění o přijetí reklamace. Potvrzení o přijetí reklamace může být kupujícímu odesláno na e-mailovou adresu, příp. jinou (poštovní) adresu uvedenou kupujícím pro účely komunikace v popisu reklamace. Společnost určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Společnost je při tom vázaná rozhodnutím kupujícího o tom, které z práv ve smyslu reklamačního řádu uplatňuje, s ohledem na výše uvedené omezení. O tomto informuje společnost kupujícího odesláním zprávy na e-mailovou adresu, příp. jinou (poštovní) adresu uvedenou kupujícím pro účely komunikace v popisu reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit, nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

12. O vyřízení reklamace je společnost povinná vydat kupujícímu písemné potvrzení do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Písemným potvrzením o vyřízení reklamace se rozumí kopie reklamačního protokolu se záznamem o vyřízení reklamace nebo kupujícímu adresovaný dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace. Potvrzení o přijetí reklamace může být kupujícímu odesláno na e-mailovou adresu, příp. jinou (poštovní) adresu uvedenou kupujícím pro účely komunikace v popisu reklamace.

13. Odpovědnost za vady zboží, včetně záruky za kvalitu, u vztahů, které vznikly mezi společností a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ke stažení

Vydané dne: 1.11.2021
Vely Care s. r. o.