Ochrana osobních údajů


Vážení kupující,

abyste si mohli koupit zboží přes náš internetový obchod, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Zákonné zpracování Vašich osobních údajů i jejich bezpečnost je naší prioritou. Dovolte nám, abychom Vás informovali ohledně zpracování a zabezpečení Vašich osobních údajů.


1. Kdo jsme?
Vaše osobní údaje zpracovává provozovatel e-shopu. Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určí účely a prostředky pro zpracování osobních údajů.

Provozovatelem našeho e-shopu je:

Vely Care s. r. o.
sídlo: 082 05 Šarišské Bohdanovce 166, Slovensko
IČ: 53 309 090
DIČ: SK2121328660
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, Oddíl: S.r.o., vložka číslo 40980/P

2. Jak nás můžete kontaktovat?
S Vašimi připomínkami, dotazy a žádostmi se obraťe na:
tel.: +420 722 601 782
e-mail: info@vely.cz

3. Zpracováváme následující osobní údaje:
Nákup
Vaše spokojenost je pro nás prvořadá. Abychom Vám mohli poskytnout informace, předat a doručit vybrané zboží a plnit veškeré zákonné a smluvní povinnosti s tím související, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu:
- jméno, příjmení, adresa, popřípadě adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mail.

Marketing
Snažíme se být Vaším spolehlivým partnerem. Abychom Vám mohli zasílat nabídky, informace o produktech a novinkách, popřípadě se na Vás obracet s průzkumem trhu, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu:
- e-mail.

Registrace
Vše pro vaše pohodlí. Abychom Vám v budoucnu usnadnili nakupování na našem e-shopu, máte možnost vytvořit si u nás osobní profil. Za účelem registrace profilu zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu:
- jméno, příjmení, adresa, popřípadě adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mail.

Ochrana právních nároků
V případě, že by došlo k porušení našich práv, zpracováváme následující osobní údaje:
- jméno, příjmení, adresa, popřípadě adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mail.

4. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
a) E-shop
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy prostřednictvím našeho e-shopu i jejího řádného plnění, a to zejména na: poskytování informací, přijetí, zaevidování a vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu a vedení účetnictví, řešení případného odstoupení od smlouvy nebo případné reklamace. Vaše údaje tedy zpracováváme na základě zákona za účelem plnění smlouvy, tzn. zvláštní souhlas není nutný.

b) Marketingová komunikace
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím zasílání newsletterů. V případě, že jste u nás ještě nenakupovali, Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, pokud nám k tomu dáte souhlas. V případě, že jste již naším zákazníkem, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

c) Registrace
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem registrace profilu z důvodu usnadnění nakupování v našem e-shopu. V případě zapomenutého hesla máte možnost požádat o zaslání nového hesla na poskytnutý e-mail. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, pokud nám k tomu dáte souhlas. V rámci vytvořeného profilu máte možnost svůj osobní účet kdykoliv zrušit.

d) Ochrana právních nároků
Provozovatel považuje zpracování osobních údajů za účelem ochrany právních nároků za nezbytné z důvodu ochrany a uplatnění práv a povinností vyplývajících z právního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem.


5. Jaký je náš oprávněný zájem?
V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, pokud jste již naším zákazníkem, tzn. v minulosti jste již v našem e-shopu alespoň jednou nakupovali, si Vám dovolujeme zasílat newsletter na základě oprávněného zájmu. Tato marketingová aktivita bezprostředně souvisí s poskytováním služeb a přináší vám užitek ve formě usnadnění budoucího nakupování druhu zboží, o které jste již v minulosti projevili zájem. V této souvislosti zpracováváme jen Váš e-mail. Samozřejmě máte možnost kdykoli zasílání newsletterů zastavit, o čemž budete informováni i přímo v zaslaném newsletteru. Přímý marketing je naším oprávněným zájmem ve smyslu GDPR.
Ochranu právních nároků považuje provozovatel za oprávněný zájem, a to zejména z důvodu ochrany a uplatnění práv a povinností vyplývajících z právního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem.

6. Jak nám můžete dát souhlas?
V určitých, výše uvedených případech potřebujeme Váš souhlas k tomu, abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje. O Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů žádáme jen ve dvou případech:
- registrace profilu,
- přihlášení k odběru newsletteru v případě zájemce, který ještě není naším zákazníkem.

Souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů nám můžete dát některým z těchto způsobů:
• Vyplněním příslušného políčka.
• Zaškrtnutím příslušných okének – checkboxu.

7. Jakým způsobem můžete Váš souhlas odvolat?
Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat:
• kliknutím na link „Odhlásit z newsletteru“, který máte k dispozici v každém zaslaném newsletteru (reklamní poště),
• zrušením registrovaného profilu,
• nebo nám kdykoli můžete zaslat oznámení na e-mail: info@vely.cz .


8. Po jakou dobu uchováváme Vaše osobní údaje?

E-shop
a) Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu uchováváme po dobu vyřízení objednávky, resp. po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, například. reklamace.
b) Účetní doklady se ze zákona uchovávají po dobu 10 let.
c) Dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.
d) Registrační údaje po dobu existence osobního profilu.

Ochrana právních nároků
a) Dokumenty týkající se soudních sporů se uchovávají po dobu 10 let.

Marketing
a) Vaši e-mailovou adresu uchováváme, dokud neskončil účel, v souvislosti s kterým jste nám dali souhlas ke zpracování.

9. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Při zpracovávání Vašich osobních údajů využíváme i služeb prověřených a smluvně zavázaných externích obchodních partnerů, kteří nám pomáhají zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje. Za účelem poskytování našich služeb poskytujeme osobní údaje:
- externímu účetnímu,
- dopravci v případě zaslání zakoupeného zboží.

10. Kam přenášíme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje, které zpracováváme pro výše uvedené účely, zpravidla nepřenášíme do třetích zemí.


11. Kam se můžete obrátit v případě nespokojenosti?
Vaše spokojenost je naším cílem. Z tohoto důvodu se v každém případě snažíme vyhovět všem Vašim požadavkům. Pokud však nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, napište nám email na adresu: info@vely.cz.
Dále máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to zejména v případě, že si myslíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

12. V jaké formě zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě, přičemž nevyužíváme prostředky automatizovaného individuálního rozhodování ani profilování. Listinná forma zpracování Vašich osobních údajů se provádí jen z důvodu vedení účetnictví.


13. Jak zajistíme ochranu Vašich osobních údajů?
Jak jsme i v úvodu tohoto dokumentu uváděli, bezpečnost Vašich osobních údajů je naší prioritou. Z tohoto důvodu jsme pro ochranu Vašich osobních údajů přijali potřebná a přiměřená technická a organizační opatření, která chrání Vaše osobní údaje mimo jiné před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Technické prostředky pro zpracování osobních údajů jsou náležitě zabezpečeny hesly, která znají jen oprávněné osoby. Tyto technické prostředky jsou uloženy v našich prostorách, přičemž se nevynášejí ani nepřenášejí. Přístup k nim mají jen pověřené osoby, které jsou řádně poučeny, ovládají naše interní předpisy a směrnice upravující nakládání s osobními údaji. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a průběžně jsou přizpůsobována podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu v průběhu 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany Vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva.


14. Jaká máte práva?

a) Právo na přístup k údajům
V prvé řadě máte právo vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k datům. Na základě Vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

c) Právo na vymazání
Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
- již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;
- odvoláte svůj souhlas;
- máte námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů;
- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně;
- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.
Mohou však nastat případy, kdy Vaše osobní údaje (resp. jejich část) navzdory Vaší žádosti nebudeme moci vymazat z důvodu plnění zákonné povinnosti. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat.

d) Právo na omezení zpracování
Dále nás můžete požádat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracovávání Vašich údajů dojde, pokud:
- nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a až dokud neověříme jejich správnost;
- pokud Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili;
- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv nebo nároků;
- máte námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů a dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi důvody.

e) Právo na přenosnost dat
Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Na základě Vaší písemné žádosti případně přeneseme Vaše osobní údaje vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.

f) Právo namítat
Máte právo odmítnout zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete odmítnou jejich zpracování kdykoli. Na základě námitky Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
• k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
• z důvodu našeho oprávněného zájmu,
můžete odmítnout jejich zpracování, pokud k tomu máte osobní důvody.

15. Jak můžete tato práva vykonávat?
Vaše žádosti čekáme na:
tel.: +420 722 601 782
e-mail: info@vely.cz


16. Vyřízení žádostí
Všemi Vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vyřízení Vás budeme informovat stejným způsobem, jakým jste podali žádost. Při vyřizování Vaší žádosti o výkon práva dotyčné osoby podle GDPR Vás můžeme požádat o důvěryhodné ověření Vaší totožnosti.
Každá Vaše žádost o výkon práva dotyčné osoby bude individuálně a kompetentně posouzena, přičemž o výsledku Vás budeme vždy informovat nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Proces vyřízení žádosti spojené s výkonem práva dotyčné osoby podle GDPR je bezplatný.
Pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje, jsme oprávněni účtovat si přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Při opakované žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo účtovat z tohoto důvodu přiměřený poplatek za administrativní náklady.
V případě, že bychom Vaši žádost o výkon práva dotyčné osoby nevyřešili
podle Vašeho mínění v souladu s GDPR, máte možnost podat stížnost Kontrolnímu úřadu (www.dataprotection.gov.sk) nebo uplatnit soudní prostředek nápravy přímo u příslušného obecného soudu.


17. Závěrečná ustanovení
Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění dne 1.11.2021

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. O každé změně budete informováni e-mailem.